Πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της THERMI A.E.

Η Γενική Συνέλευση της THERMI  A.E. σε συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 10/3/2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 53.570 ευρώ. Δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την καταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, δηλαδή το ποσό των 10 ευρώ ανά νέα μετοχή. Οι μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός μήνα από σήμερα.

Πρόσκληση ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης THERMI A.E.