Άνθρωποι & Εταιρεία

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί μια ομάδα διαχείρισης κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών απαιτούν συνδυασμό οικονομικών, διαχειριστικών, διοικητικών, τεχνικών/τεχνολογικών γνώσεων και του αντίστοιχου πεπειραμένου ανθρώπινου δυναμικού που δουλεύει μαζί με τις διοικήσεις των εταιριών στις οποίες επενδύει.

Οι Άνθρωποι

Η THERMI VENTURES A.E. διαθέτει μία έμπειρη και συνεκτική διαχειριστική ομάδα, δοκιμασμένες και επιτυχημένες διαδικασίες λειτουργίας, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τη βούληση να δημιουργήσει υπεραξία για τους μεριδιούχους του «THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND» και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υποστηρίξει.Untitled design (2)

Το διαχειριστικό έργο της THERMI VENTURES A.E. εποπτεύεται και επικυρώνεται από μία πενταμελή ανεξάρτητη Επενδυτική Επιτροπή επανδρωμένη από προσωπικότητες υψηλού κύρους από τον Τραπεζικό, τον Επιχειρηματικό και τον Πανεπιστημιακό κλάδο.

Οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

 • H αξιολόγηση, η προέγκριση και η έγκριση των προτάσεων της διαχειρίστριας για την πραγματοποίηση επενδύσεων
 • Η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων.
 • Η αξιολόγηση, η προέγκριση και η έγκριση των προτάσεων της διαχειρίστριας για από-επένδυση-ρευστοποίηση.
 • Η αξιολόγηση, η προέγκριση και η έγκριση των προτάσεων της διαχειρίστριας για από-επένδυση-ρευστοποίηση.
 • Η αξιολόγηση της επενδυτικής δραστηριότητας της ομάδας διαχείρισης

Η Εταιρεία

Η THERMI VENTURES A.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, διαχειρίζεται το Α.Κ.Ε.Σ. «THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND»βάσει των διατάξεων του νόμου 2992/2002. Το κεφάλαιο προέρχεται κατά 49,9% από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), κατά 25,05% από την εταιρεία IBG CAPITAL A.E. και κατά 25,05% από την εταιρεία συμμετοχών FRENCO Ltd.

Το THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND έχει:

 • Ημερομηνία σύστασης: 20/3/2008
 • Κεφάλαια υπό διαχείριση: €24.000.000
 • Διάρκεια: 10+2 χρόνια
 • Επενδυτική περίοδο έως: 31/3/2013
 •  Έδρα: Θεσσαλονίκη
 • Νομική μορφή: Α.Κ.Ε.Σ.
 • Δομή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κλειστού Τύπου
 • Στάδια Επενδύσεων – Στόχο: Επέκτασης, Αρχικά στάδια ανάπτυξης
 • Κλάδους Επενδύσεων – Στόχο: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις