Διαδικασία Εισόδου

Η διαδικασία εισόδου μίας νέας καινοτόμου εταιρείας στη Θερμοκοιτίδα THERMI A.E. αποτελείται από τέσσερα βήματα. Η χρονική διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται κυρίως από το αν η εξεταζόμενη επιχείρηση αιτείται πέραν της στέγασης και των υπηρεσιών που προσφέρονται, και χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία διαρκεί περισσότερο.

Επιλέξιμοι Φορείς

  • Νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ιδιώτες – ερευνητές ακαδημαϊκοί.
  • Υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν ένα καινούργιο προϊόν ή διαδικασία.
  • Υπάρχουσες εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν νέα τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα μόνες ή σε συνεργασία με άλλες υπό νέο επιχειρηματικό σχήμα.
  • Γενικά εταιρείες και επιχειρηματικά σχήματα που επιθυμούν την συνέργεια και όσα τους παρέχει η Θερμοκοιτίδα.

Βήματα Διαδικασίας Εισόδου

1ο. ΒΗΜΑ: Αρχική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αποστολή επιχειρηματικής σύνοψης (executive summary) ή επιχειρηματικού σχεδίου ή υποβολή στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναπτύσσει η υποψήφια εταιρεία, καθώς και οι διαδικασίες ανάπτυξης που εφαρμόζει με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση τους σε σχέση με υφιστάμενα στην αγορά.

2ο ΒΗΜΑ: Έλεγχος – Τεκμηρίωση της Καινοτομίας

Η έκθεση καινοτομίας ελέγχεται από αρμόδια στελέχη της THERMI ή και από εξωτερικούς επιστημονικούς συμβούλους-συνεργάτες στην περίπτωση που απαιτείται μια πιό εξειδικευμένη άποψη. Εφ’ όσον τεκμηριώνεται ώς καινοτομική η τεχνολογία που ενσωματώνεται στα προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσει η υποψήφια επιχείρηση, προτείνεται στην αρμόδια Επιτροπή η προώθηση του αιτήματός της για εισαγωγή στην Θερμοκοιτίδα.

3ο ΒΗΜΑ: Αξιολόγηση από Επιτροπή Εισόδου

Η Επιτροπή Εισόδου χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα ευρήματα, προχωρεί σε διεξοδική μελέτη και έλεγχο της έκθεσης καινοτομίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου στην Θερμοκοιτίδα, που αφορούν στο καινοτόμο της επιχειρηματικής ιδέας, στο μέγεθος της αγοράς που απεθύνονται τα προιόντα-υπηρεσίες που θα παραχθούν-προσφερθούν, στην τεχνολογία που ενσωματώνουν, στις προοπτικές ανάπτυξης που αυτά παρουσιάζουν, στην επιχειρηματικότητα των φορέων, στην ύπαρξη επιχειρηματικού πλάνου και στην ικανότητα της ομάδας διοίκησης. Με βάση λοιπόν τα προηγούμενα, αποφασίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εισόδου η έγκριση ή η απόρριψη της πρότασης.

4ο ΒΗΜΑ: Είσοδος στη Θερμοκοιτίδα

Το τελευταίο αυτό βήμα πραγματοποιείται όταν έχει εγκριθεί η είσοδος της υποψήφιας εταιρείας στην Θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται μία πλήρης ξενάγηση γνωριμίας των νέων ενοίκων με τους χώρους, λαμβάνει χώρα εκτενής ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν αλλά και για τα δικαιώματα που αποκτούν ως ένοικοι. Γίνεται επίσης λεπτομερής αναφορά στο Καταστατικό Λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας και υπογράφονται τα απαιτούμενα συμφωνητικά που περιγράφουν τους όρους χρήσης των χώρων και των υπηρεσιών από την επιχείρηση – ένοικο.

 

steps